Privacyverklaring

De website www.werkenbijwesshorecagroep.nl is eigendom van WESS HORECA GROEP BV, gevestigd te Maaseikerweg 19a 6116 AG te Roosteren.

Door de informatie en de diensten op www.werkenbijwesshorecagroep.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.werkenbijwesshorecagroep.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacyverklaring welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe we deze gegevens verwerken. Dit is in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming wetgeving (AVG) en voldoet daarmee aan de wettelijke eisen met betrekking tot persoonsgegevens.

Verzameling persoonsgegevens

WESS HORECA GROEP legt voor het verlenen van haar diensten een aantal persoonsgegevens vast, namelijk geslacht, naam, telefoonnummer en e-mailadres, verzameld door onze reserveringssoftware Formitable.
Tevens heeft u in de zaak de mogelijkheid om u voor onze gratis Wi-Fi diensten aan te melden middels het invullen van gebruikersnaam en/of aanmelding via Facebook, verzameld door Lightspeed.
In het kader van de verwerking van deze persoonsgegevens hebben wij een Verwerkersovereenkomst afgesloten waarmee uw privacy wordt beschermd.

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Het verzamelen van deze statistieken gebeurt op anonieme wijze, dat wil zeggen dat uw ip-adres geanonimiseerd is.

Verwerking persoonsgegevens

Deze verzamelde gegevens worden gebruikt om met u te communiceren over de te verlenen dienst(en), zoals bijvoorbeeld de voorbereiding van uw reservering maar ook na uw bezoek het invullen van een recensie om onze diensten alsmaar te kunnen verbeteren. Daarnaast houden we u graag op de hoogte van onze acties en ontwikkelingen via onze nieuwsbrieven. U wordt dan ook na een reservering automatisch in de verzendlijst toegevoegd. De nieuwsbrieven worden verstuurd vanuit de software van Nieuwsbriefsysteem.nl. Om uw privacy te beschermen hebben we een Verwerkersovereenkomst met hen afgesloten.
Als u de nieuwsbrieven niet meer wilt ontvangen, kunt u onderaan het e-mailbericht op de uitschrijf knop klikken. Indien u daarmee problemen ervaart of vragen hierover heeft, kunt u ons schriftelijk bereiken via info@wesshorecagroep.nl. 

WEBHOSTING

DEXO MEDIA

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Dexo Media. Dexo Media verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Dexo Media heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Dexo Media is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-MAIL EN MAILINGLIJSTEN

DEXO MEDIA

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Dexo Media. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Dexo Media heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Aanpassen of verwijderen van gegevens

Uw gegevens worden bewaard op een beveiligde server. Als u uw gegevens wenst in te zien dan is dat mogelijk na een schriftelijk verzoek.
Wilt u dat uw gegevens aangepast of verwijderd worden, dan kunt u een e-mailbericht sturen naar info@wesshorecagroep.nl of een brief gericht aan WESS HORECA GROEP BV, per adres Windraak 31 6153AC Windraak.

Derden

Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij:
– dit noodzakelijk is voor uitvoering van de eerder beschreven doeleinden, zoals: het verzorgen van de internetomgeving, het registreren van reserveringen en het verzorgen van nieuwsbrieven. Met deze partijen is reeds een Verwerkersovereenkomst afgesloten;
– dit wettelijk verplicht en toegestaan is, bijvoorbeeld wanneer de politie in het kader van een onderzoek persoonsgegevens opvraagt;
– u hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Indien persoonsgegevens aan derden worden verstrekt in het kader van een van de hierboven beschreven situaties, geschiedt dit alleen aan partijen gevestigd binnen de Europese Unie. Binnen de EU is het niveau aan bescherming van gegevens namelijk gelijk en vastgelegd in de wet.

Datalek
Ondanks getroffen beveiligingsmaatregelen kan er onverhoopt toch een datalek optreden. Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens als gevolg van een ongeoorloofde toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens.
Een datalek heeft niet per definitie tot gevolg dat redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze leidt tot een aanmerkelijk risico op verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens, waaraan nadelige gevolgen voor de privacy van de betrokkenen zijn verbonden. In dat geval blijft de melding intern. Het lek wordt niet naar buiten gebracht maar intern onderzocht en opgelost.
Indien de aard en het gevolg van het datalek vereist melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, zal daar direct doch binnen 72 uur actie in worden ondernomen via https://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl/actionpage?0.
Indien de aard en het gevolg van het datalek vereist betrokkenen te informeren over het lekken van de gegevens zal daar direct actie in worden ondernomen.
Er wordt te allen tijde onderzoek verricht hoe het datalek is ontstaan en welke beveiliging aangepast kan worden om eenzelfde situatie in de toekomst te voorkomen.
Alle datalekken worden tevens schriftelijk vastgelegd zodat het dossier aan de Autoriteit Persoonsgegevens overhandigd kan worden.  

Wijzigen

Deze verklaring wordt regelmatig herzien. Wij behouden ons dan ook te allen tijde het recht om onze privacyverklaring te wijzigingen. De meest recente versie vindt u op deze pagina. Bezoek daarom deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van de actuele versie.

Vragen of klachten?

Als u vragen of onverhoopt klachten heeft over de privacyverklaring van WESS HORECA GROEP of over onze website www.werkenbijwesshorecagroep.nl kunt u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@wesshorecagroep.nl. We doen er graag samen met u alles aan om dit op te lossen.
Mocht er een klacht zijn waarbij we er samen niet uitkomen, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.